Chuyên ngành Kế toán tổng hợp

Ngành Kế toán

Chuyên ngành Kế toán tổng hợp


CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Thứ hai, 27 Tháng 2 2012 15:03 , Truy cap: 403
Chuyennganh_KTTH Giới thiệu chung:
  • Mục tiêu đào tạo của chuyên ngành Kế toán tổng hợp là kết hợp chặt chẽ, cụ thể giữa việc trang bị kiến thức thực tiễn và môi trường nghiệp vụ cụ thể trong toàn bộ chương trình cũng như trong từng học phần nhằm đào tạo cử nhân chuyên ngành Kế toán tổng hợp trình độ đại học có năng lực chuyên môn vững vàng về kế toán, có bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng được nhu cầu nhân lực thực tiễn nghề kế toán.
  • Lấy môi trường kinh doanh, môi trường pháp lý về kế toán, hệ thống chuẩn mực, thực tiễn nghiệp vụ là môi trường đào tạo chủ yếu, cụ thể hóa 3 mục tiêu “ biết, hiểu và làm tốt” các công việc kế toán tổng hợp trong tất cả các loại hình doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế.
  • Trang bị đầy đủ kiến thức cơ sở để sinh viên tốt nghiệp có thể tiếp tục theo học các bậc đào tạo cao hơn hoặc đáp ứng yêu cầu các khóa học để đạt được các chứng chỉ nghề nghiệp tại Việt Nam và quốc tế như: Chứng chỉ hành nghề kế toán, Chứng chỉ kiểm toán viên, các khóa học ACCA,…

Nội dung chương trình

TT

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

SỐ TC

Môn học tiên

quyết

1

Khối kiến thức giáo dục Đại Cương

36

 

1.1

Học phần bắt buộc

32

 


1.Những nguyên lý cơ bản của CN Mác Lênin

5

Không

 

2.Đường lối CM của Đảng CS VN

3

Không

 

3.Tư tưởng Hồ Chí Minh

2

Không

 

4.Pháp luật đại cương

2

Không

 

5. Tiếng Anh cơ sở

10

 

 

6. Toán cao cấp

4

Không

 

7. Lý thuyết xác suất và  thống kê toán

3

Toán cao cấp,

Tin học đại cương

 

8. Tin học đại cương

3

Không

 

9.Giáo dục thể chất (150 Tiết) 

10. Giáo dục quốc phòng ( 165 tiết)1.2

Học phần tự chọn (4/8)

4


 

1. Phương pháp tư duy khoa học

2

Không

 

2.Lịch sử các học thuyết kinh tế

2

Không

 

3.Văn hóa kinh doanh

2

Không

 

4.Kỹ năng thuyết trình và làm việc nhóm

2

Không

2

Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

98

 

2.1

Kiến thức cơ sở khối ngành

12

 

 

1.Kinh tế vi mô

3

Toán cao cấp

 

2.Kinh tế vĩ mô

3

Toán cao cấp

 

3.Luật kinh tế

3

KT Vi mô, KT Vĩ mô

 

4.Nguyên lý thống kê

3

Toán cao cấp,Lý thuyết xác suất và thống kê toán

2.2

Kiến thức cơ sở ngành

17


 

Học phần bắt buộc

14


 

1.Marketing căn bản

3

KT Vi mô, KT Vĩ mô

 

2. Lý thuyết Tài chính tiền tệ

3

KT Vi mô, KT Vĩ mô

 

3.Tài chính doanh nghiệp

3

Lý thuyết tài chính tiền tệ

 

4.Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh

2


 

5.Kinh tế lượng

3

Lý thuyết xác suất và thống kế toán

 

Học phần lựa chọn (3/9)

3


 

1.Tài chính quốc tế

3

Lý thuyết tài chính tiền tệ

 

2.Thị trường chứng khoán

3

Lý thuyết tài chính tiền tệ

 

3.Thẩm định dự án đầu tư

3

Lý thuyết tài chính tiền tệ

2.3

Kiến thức ngành kế toán

40

 

 

Học phần bắt buộc

40

 

 

1.Nguyên lý hạch toán kế toán

3

KT Vi mô

 

2.Kiểm toán căn bản

3

Nguyên lý hạch toán kế toán

 

3.Kế toán quản trị

3

Kế toán tài chính I

 

4.Phân tích hoạt động SXKD

3

Nguyên lý hạch toán kế toán

 

5.Kế toán tài chính I

4

Nguyên lý hạch toán kế toán

 

6.Phân tích BCTC

3

Kế toán tài chính I

 

7.Kiểm toán tài chính cơ bản

3

Kiểm toán căn bản

 

8. Thuế và kế toán thuế

3

Nguyên lý hạch toán kế toán

 

9. Kế toán công

3

Kế toán tài chính I

 

10.Tiếng Anh kinh tế

12

Tiếng Anh cơ sở

2.4

Kiến thức chuyên ngành Kế toán tổng hợp

17


 

Học phần bắt buộc

14


 

1.Tiếng Anh chuyên ngành

2


 

2.Kế toán quốc tế

3

Kế toán tài chính I

 

3.Tổ chức hạch toán kế toán

3

Kế toán tài chính I

 

4.Kế toán tài chính II

4

Kế toán tài chính I

 

5. Kế toán máy

2

Kế toán tài chính I

 

Học phần tự chọn (3/9)

3


 

1.Kế toán ngân hàng

3

Nguyên lý hạch toánkế toán

 

2.Kiểm toán hoạt động

3

Kiểm toán căn bản

 

3.Kiểm soát nội bộ

3

Kiểm toán căn bản

2.5

Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp

14

 

 

1.Thực tập giữa khóa (2 tuần)

2


 

2.Thực tập tốt nghiệp (5 tuần)

3

Tất cả các môn trên

 

3.Khóa luận tốt nghiệp (10 tuần)

9

Tất cả các môn trên

 

Tổng cộng

136


 


sex hatlar#305; mersin web tasarım
lr üye ol instagram takipçi porno
konya ticaret rehberi ilan ver